IZZIVI PRI NAPOTITVI DELAVCEV V OKVIRU ČEZMEJNEGA OPRAVLJANJA STORITEV V EU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 (PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKOVAL- NEGA PROJEKTA)

Povzetek:

Pravica do prostega pretoka storitev kot ena izmed štirih temeljnih svoboščin notranjega trga Evropske unije (EU) omogoča podjetjem, da zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti začasno napotijo svoje zaposlene v drugo članico EU. Slovenija spada med države, ki največ napotujejo v druge evropske države. V prispevku predstavljamo rezultate raziskave o napotitvah delavcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev v EU, s posebnim poudarkom na tistih vidikih napotitev, ki so zaradi epidemije COVID-19 postavljali slovenske delodajalce pred nove izzive. Namen prispevka je torej predstaviti izzive, s katerimi se delodajalci srečujejo pri napotitvah v času epidemije, in hkrati preveriti gibanje števila napotitev v obdobju epidemije v EU in Sloveniji. Ugotovitve raziskave temeljijo na primarnih podatkih, zbranih s polstrukturiranimi intervjuji s ključnimi deležniki, in na sekundarnih (uradnih) podatkih o gibanju števila napotenih delavcev v EU. Delodajalci poročajo o različnih težavah in ovirah, ki so jih prednje postavili ukrepi za zmanjševanje širjenja okužb (več birokratskega dela, več negotovosti zaradi zahtev držav gostiteljic, višje finančno breme zaradi karantene, testiranja ipd.). Hkrati pa ugotavljamo, da se zaradi teh ukrepov absolutno gledano ni zmanjšalo število napotenih delavcev na ravni EU. Nasprotno – obseg napotitev se je v letu epidemije občutno povečal.

Prenos PDF prispevka