THE IMPACT OF MOTIVATION ON BANK CITIZENSHIP BEHAVIOR: MEDIATING EFFECT OF JOB SATISFACTION

PDF: DRMJ vol11 no01 2022 (2 clanek)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2022.v11n01a02

Povzetek:

Ta raziskava je preučevala vpliv motivacije bančnega osebja na vedenje v dobrobit banke, mediirano z zadovoljstvom pri delu. Raziskovalci so uporabili kvantitativni pristop in zasnovo presečne raziskave za zbiranje podatkov prek vprašalnika z uporabo Likertove lestvice iz vzorca 254 pakistanskih bančnih uslužbencev, izbranih z verjetnostnim vzorčenjem. Analiza podatkov z modeliranjem strukturne enačbe z delnimi najmanjšimi kvadrati z uporabo Smart_PLS 3.3 je pokazala, da zadovoljstvo pri delu značilno mediira motivacijo in vedenjem v dobrobit banke. Zanimivo je, da so imele kontrolne spremenljivke (spol in območje bivanja) neznačilno povezavo z vedenjem bančnega uslužbenca v dobrobit banke. Ti rezultati bodo oblikovalcem bančne politike pomagali izboljšati vedenje osebja v dobrobit banke. Snovan izraz “vedenje v dobrobit banke” bo pritegnil raziskovalce, da bodo dodatno raziskali vedenje bančnega uslužbenca v dobrobit bank, z namenom obogatitve empiričnih dokazov o tej temi. Ugotovitve te raziskave prisostvujejo k napredku literature. Večja velikost vzorca lahko vodi do boljše posplošitve ugotovitev. Prihodnje usmeritve predlagajo vključitev pravičnosti v okviru bančništva, organizacijske sreče, zadovoljstva z življenjem in smiselnosti kot predhodnikov vedenja v dobrobit banke. 

Strani:

17‐35