INDIVIDUAL AND SOCIAL ASPECTS OF GLOBAL HUMAN RESOURCES STAFFING

Full paper pdf: DRMJ.2019.v08n01a05

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2019.v08n01a05

Povzetek:

Globalizacija je v zadnjih desetletjih postala ena izmed najvplivnejših trendov v poslovnem okolju. Vse odkar so podjetja začela širiti svoje poslovanje izven meja domače države in zaposlovati ljudi iz tujine, so se pojavili novi izzivi na področju managementa človeških virov. Prispevek ugotavlja, povzema in pojasnjuje posebnosti zaposlovanja v mednarodnem kontekstu, teorije, ki se ukvarjajo z globalnim zaposlovanjem, in osnovne pristope k procesu zaposlovanja. Omenjeno napravi z namenom opredelitve različnih determinant, ki lahko vplivajo na postopek izbora ustrezne kadrovske politike v multinacionalnih družbah in na proces odločanja o kadrovanju globalnih menedžerjev v mednarodnem poslovnem okolju. Različne raziskave so pokazale, da uspeh globalnega vodje ni odvisen samo od osebnosti in prilagodljivosti različnim kulturam, ampak tudi od želje in pripravljenosti njegovih/njenih družinskih članov, da se preselijo v tujo državo. Končna ugotovitev raziskave je, da morajo kadrovske odločitve za globalne menedžerje poleg tehničnih kompetenc in strokovnega znanja upoštevati tudi različne individualne in družbene dejavnike (tj. različne osebnostne lastnosti in spretnosti posameznika ter posebne zahteve družinskih članov). Nadalje avtorji ugotavljajo, da je potrebno izbirne postopke prilagoditi in tako omogočiti določitev najboljših posameznikov za vodstvene položaje v tujih hčerinskih družbah multinacionalnih podjetij, ki se bodo lahko hitro in preprosto vključili v novo okolje in opravili delo na pričakovani način.

Strani:

55-64