HRM‐CULTURE FIT: WHY THE LINK BETWEEN HUMAN RESOURCE PRACTICES AND COMMITMENT VARIES ACROSS COUNTRIES

Full paper pdf: DRMJ.2019.v08n01a02

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2019.v08n01a02

Povzetek:

Predhodno opravljene raziskave so pokazale, da se povezava med kadrovskimi praksami in pripadnosti zaposlenih do organizacije razlikuje med državami. Pričujoča študija raziskuje in pojasnjuje varianco v slednjih preko vpliva nacionalne kulture. V članku sta analizirani dve kulturni razsežnosti Hofstedejevega modela, in sicer (1) individualizem ter (2) razdalja moči. Na podlagi teoretičnega koncepta management človeških virov‐kulturna ustreznost, so avtorji predpostavili, da učinek prej omenjenih kulturnih razsežnosti vpliva na to, kako kadrovske prakse spodbujajo avtonomijo in izboljšanje veščin zaposlenih ter s tem posledično tudi na pripadnost zaposlenih. Hipoteze so bile preverjene s pomočjo uporabe podatkov zaposlenih iz 25 evropskih držav. Z uporabo modelov na več ravneh se pokaže, da na povezavo med avtonomijo in predanostjo zaposlenih vpliva predvsem individualizem. Rezultati so prav tako pokazali, da razdalja moči vpliva tako na avtonomijo kot na izboljšanje spretnosti.

Strani:

13-27