EMPIRICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GAMIFICATION ON EMPLOYEES’ BEHAVIOR

PDF: Clanek 5

DOI:

10.17708/DRMJ.2022.v11n02a05

Povzetek:

Igrifikacija je razmeroma nov koncept, ki se nanaša na uporabo elementov igre v neigrnih produktivnih dejavnostih. Prav tako se lahko uporablja kot orodje za vedenjsko modeliranje, ki vpliva na vedenjske spremembe v organizacijskem kontekstu. Izziv, ki ostaja povezan s tem konceptom, je pomanjkanje empiričnih meritev lastnosti igrifikacije. Prispevek meri ključne vedenjske spremembe, na katere vpliva igrifikacija med zaposlenimi, in ocenjuje njihovo teoretično podlago. Združili smo že prej potrjena merska orodja za empirično ugotavljanje sprememb vedenja, predvsem zavzetosti, uspešnosti in zadovoljstva. Skupno merilno orodje vključuje Utrechtsko lestvico delovne zavzetosti (angl. Utrecht Work Engagement Scale; UWES), vprašalnik o individualni delovni uspešnosti (angl. Individual Work Performance Questionnaire; IWPQ) in Minnesota vprašalnik o zadovoljstvu (angl. Minnesota Satisfaction Questionnaire; MSQ). Rezultati raziskave so pokazali, da obstaja velika vedenjska razlika med zaposlenimi, na katere je vplivala igrifikacija, in zaposlenimi, na katere ni. Zaposleni, ki so bili izpostavljeni igrifikaciji, so pokazali višjo stopnjo zavzetosti in zadovoljstva ter tako potrdili moč igrifikacije. Glede ravni uspešnosti pa rezultati niso pokazali statistično značilnih razlik med obema skupinama. Ta raziskovalni članek bo v praksi vodil k boljšemu ocenjevanju lastnosti igrifikacije in k izboljšanju uporabe koncepta v organizacijah. 

Strani:

71‐78