Navodila za avtorje

Splošne informacije

Vsi članki, objavljeni v Dynamic Relationships Management Journal, so dvojno slepo recenzirani. Prispevek je potrebno shraniti v word (doc ali docx) obliki in ga po elektronski pošti poslati uredniku (matej.cerne@ef.uni-lj.si). Poslati je potrebno dve datoteki: prvo, ki vsebuje podatke o avtorju skupaj z besedilom, referencami, tabelami, številkami in dokaznimi predmeti; ter drugo, v kateri so kontaktni podatki avtorja izbrisani. Avtorji morajo hraniti dodatno kopijo prispevka za nadaljnjo uporabo.

Vse prispevke obravnavamo kot izvirnike. Pri pregledu se upošteva, da kot taki prehodno še niso bili objavljeni (delno ali v celoti), niti predhodno sprejeti za objavo ter da ne bodo objavljeni v drugih revijah in publikacijah, dokler se ne sprejme odločitev o njihovi objavi v reviji Dynamic Relationships Management Journal.

Prispevki morajo biti napisani v angleščini. Avtorji so odgovorni za kakovost pisnega angleškega jezika in za morebitne potrebe lektoriranja besedila.

Prispevki morajo imeti dvojni razmik (vključno z referencami) in napisani v pisavi velikosti 12. Strani morajo biti zaporedno številčene (prva stran je naslovna stran). Poravnava besedila mora biti obojestranska. Razmik mora biti 2,5 cm na vrhu, dnu, levi in desni strani. Prispevki vključno z vsemi besedili, referencami, tabelami, slikami, dodatki itd. ne sme presegati dolžine 30 strani in 60.000 znakov, vključno s presledki. Avtor mora vključiti tudi povzetek (eden do dva odstavka, odvisno od dolžine članka), ki bo objavljen v slovenščini (za tuje avtorje bodo v slovenščino prevedli uredniki revije).

Prispevki, ki poročajo o kvantitativnih analizah podatkov, morajo vključevati opisno statistiko, korelacijske matrike, rezultate statističnih testov, itd. Če ti predmeti niso vključeni v uporabniški priročnik, jih je treba navesti v ločenem tehničnem prispevku. Avtorji prispevka morajo dati na voljo tudi natančne podatke o postopkih, ki so jih uporabili v svojih raziskavah.

Če prejmemo datoteke, ki ne ustrezajo zahtevam, bomo obvestili avtorja. Postopek pregleda ne bo začet, dokler ne prejmemo popravljenih datotek.

Avtor, ki predloži prispevke za pregled, mora urednika obvestiti o morebitnih povezavah prispevka z drugimi prispevka, ki so trenutno v pregledu, tisku ali so bili nedavno objavljeni s strani avtorjev. Urednik lahko od avtorjev zahteva, da pošljejo kopije takšnih povezanih dokumentov uredništvu.

Splošna navodila
 1. Prva stran: ime avtorja in naslova; avtorjeve opombe, vključno s sedanjim nazivom, popolnim naslovom, telefonsko številko, številko faksa, e-poštnim naslovom, in navedbo finančne ali tehnične pomoči.
 2. Druga stran: naslov članka (brez avtorjevega imena) in povzetek v največ 250 besedah, ki vsebinsko povzamajo članek. V rokopis je potrebno vključiti tudi do šest ključnih besed, ki opisujejo članek, za namene indeksiranja in spletnega iskanja.
 3. Nadalje: glavnimi naslovi in ​​podnaslovi morajo biti levo poravnani. Navesti je potrebno cilje članka, motive pisanja in okoliščine raziskave. Literatura mora vsebovati različne članke, knjige in druge vire, ki neposredno vplivajo na obravnavano temo. V empiričnih dokumentih podrobnosti o empiričnih preizkusih ni potrebno navajati. V zaključku je treba povzeti ključne ugotovitve in navesti njihov pomen za obravnavano področje. Opombe naj bodo čim krajše in napisane na dnu strani, na katero se nanašajo. Ne smejo biti uporabljene za navajanje referenc.
 4. Tabele morajo biti zaporedno številčene. Če so tabele dodane med priloge, morajo biti zaporedno in ločeno oštevilčene.
 5. Zaključku sledi povzetek, dolg en ali dva odstavka (odvisno od dolžine članka). Napisan mora biti v slovenskem jeziku (prevod za članke tujih avtorjev opravijo uredniki revije).
 6. Reference morajo biti urejene po abecednem vrstnem redu (po avtorjevem imenu) in po APA standardih.
Tabele
 1. Številko in naslov tabele je treba centrirati in postaviti nad tabelo.
 2. Pod tabelo je treba navesti tudi vir, npr. Mabey & Gooderham, Vpliv razvoja upravljanja na zaznavanje organizacijske uspešnosti evropskih podjetij, 2005: 136.
 3. V poimenovanju stolpcev je potrebno označiti enote (npr.%).
 4. Potrebna je enotna poravnava decimalk.
 5. Tabele morajo biti številsko označene, ne uporabljamo besed kot npr. “zgoraj”, “spodaj”, itd.
 6. Priporočeno je, da so vsebinsko povezane tabele prikazane skupaj.
 7. Položaj tabel v članku mora biti jasno naveden.
 8. Statistične mere morajo biti navedene v tabeli.
Grafi in fotografije 
 1. Pri grafih označite vertikalne in vodoravne osi.
 2. Oznaka ordinate mora biti centrirana nad njo, oznaka abcise mora biti navedena pod njo.
 3. Številko in naslov slike je potrebno vnašati centrirano in nad fotografijo.
 4. Viri morajo biti navedeni pod sliko, sredinska poravnava.
 5. Ko je rokopis sprejet za objavo, je potrebno vse zahtevne tabele in grafe priložiti v elektronski in tiskani verziji.
 6. Velikost besedila mora biti dovolj velika, da ga je možno jasno prebrati pri 50-odstotnem pomanjšanju.
 7. Elektronsko in fizično verzijo grafike pošljite samo, če je bil rokopis odobren s strani uredništva.
Priprava matematičnih formul
 1. Matematična formula mora biti jasna in razumljiva. Ker vsi bralci niso matematično podtkovani, morajo avtorji zagotoviti, da celotno matematično formulo ubesedijo. Priporočamo, da se slednje doda v tehničnem prispevku.
 2. Matematične formule je potrebno sredinsko poravnati. Biti morajo oštevilčene, številke pa poravnane ob levem robu.
 3. Neobičajne simbole in grške črke je treba označiti z opombo.
Reference znotraj besedila

Vsako navajanje trditev, misli ali dognanj drugih, tako dobesedno citiranje kot tudi povzemanje in parafraziranje, je treba v besedilu podpreti z referenco (citiranje), na koncu prispevka pa je treba reference navesti v seznamu literature in virov. Ustrezno je treba tudi citirati uporabljene slike ali grafične priloge ter podatke v tabelah. V besedilu mora biti jasno razvidno, katere trditve so avtorjeve in katere so prevzete (citirane, parafrazirane, povzete) od drugod. Tistega, kar je del splošnega znanja, ni treba citirati.

Citiramo tako, da navedemo priimerk avtorja, letnico izdaje in število strani. Številke strani je treba navesti v celoti, tj. 212-230 in ne 212-30. Na splošno je potrebno navajanje virov uskladiti s smernicami APA standardov (za več informacij glejte http://sam-d.si/drmj-about.aspx).

Seznam referenc
 1. En avtor: Najprej navedemo priimek, nato začetnice imena, sledi letnica izdaje.

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Sci-ence, 11, 7-10.

 1. Dva avtorja: Navesti je potrebno celotnen priimek in začetnice imena prvega avtorja, nato celoten priimek in začetnice imena drugega avtorja.

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contin-gency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.

 1. Trije do šest avtorjev: Posamezna imena avtorjev ločimo z vejicami, pred imenom zadnjega avtorja vnesemo znak za veznik in (&).

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

 1. Avtor prispevka je organizacija

American Psychological Association. (2003).

 1. Neznani avtor

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

 1. Dve ali več del istega avtorja: Najprej navedemo dela, ki so bila časovno prej objavljena.

Berndt, T. J. (1981). Berndt, T. J. (1999).

Za druge zglede pisanja končnega seznama literature glej http://sam-d.si/drmj-about.aspx