Poročilo

Društvo slovenska akademija za management je v petek, 11. junija 2021, skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Fakulteto za management Univerze na Primorskem organiziralo 17. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji na temo »Organizacijsko prilagajanje in management v času epidemije COVID-19«. Posvetovanja, ki je potekalo v virtualni obliki, se je udeležilo 30 udeležencev iz različnih fakultet, podjetij in drugih združb. Na vabilo za sodelovanje na posvetu so se odzvali avtorji 16 znanstvenih in 2 praktičnih prispevkov.

Posvetovanje je otvorila doc. dr. Melita Balas Rant, predsednica programsko-organizacijskega odbora posvetovanja, ki je udeležencem izrekla dobrodošlico. Posvetovanje se je nadaljevalo z uvodnim nagovorom predsednika Društva slovenska akademija za management doc. dr. Jožeta Koprivška, ki je na kratko predstavil organizacijsko prilagajanje Društva slovenska akademija za management na epidemijo COVID-19. Večina aktivnosti se je odvijala virtualno, posebej je izpostavil debatne večere, ki so potekali virtualno z veliko udeležbo. Sledila je okrogla miza z dvema predstavnikoma vrhnjega managementa v slovenskih podjetjih, to je g. Urošem Mesojedcem, direktorjem podjetja Big Bang, in g. Matjažem Pavlinjekom, direktorjem skupine Roto. G. Mesojedec je izpostavil, da se je zaradi epidemije COVID-19 podjetje reorganiziralo tako, da je okrepilo on-line prodajo, ki bo verjetno ostala na občutno višji ravni tudi po krizi. G. Pavlinjek pa je prav tako izpostavil izzive reorganizacije ter, da so učinki epidemije COVID-19vidni na nabavnih trgih, kjer so se občutno povišale cene nabavnih surovin in s tem pritisk na uspešnost poslovanja.

Sledile so predstavitve prispevkov, ki so bile razvrščene v tri skupine. V prvi skupini, ki jo je povezovala doc. dr. Melita Balas Rant, so prispevke predstavili prof. dr. Matej Lahovnik s temo protikrizni ukrepi države in podjetij z zaključkom, da se bodo strategije podjetij spreminjale v smeri zeleno-digitalno-trajnostno. Sledile so predstavitve udeležencev iz prakse:  ga. Nataša Potočnik je predstavila organizacijsko prilagajanje podjetja Enigmarium v času epidemije COVID-19, pri čemer je izpostavila velik pomen kreativnega in odzivnega pristopa podjetja na zaprtje države z virtualno igrifikacijo. Ga. Maša Mihelj je predstavila proaktivno odzivanje Zavarovalnice Triglav s poudarkom na hitrem oblikovanju protikrizne ekipe ter pomembno vlogo vodenja pri delu od doma. Dr. Matej Jošt (soavtorji: doc. dr. Jože Koprivšek, prof. dr. Leon Oblak, Anton Zupančič in Luka Goroprečnik, dipl. inž. les.) je predstavil prilagoditve delovanja Biotehnične fakultete v času epidemije COVID-19. Posebej zanimiva pa je bila raziskava Katje Novak o stanju na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih predvsem v manjših in srednje velikih podjetjih. V času epidemije COVID-19 so k slabšemu duševnemu zdravju najbolj prispevali preobremenjenost z delom ter izzivi pri usklajevanju dela in zasebnega življenja.

Po odmoru sta sledili dve skupini znanstvenih predstavitev, ki sta potekali vzporedno. V prvi skupini, ki jo je moderirala doc. dr. Nina Tomaževič so prispevke predstavili doc. dr. Melita Balas Rant (v soavtorstvu z Anjo Premk), David Levovnik, mag. inž. teh. var. (v soavtorstvu z doc. dr. Darijo Aleksič in izr. prof. dr. Markom Gerbecem), Ajda Merkuž, mag. posl. ved (v soavtorstvu z izr. prof. dr. Katarino Katjo Mihelič) in Amadeja Lamovšek, mag. posl. ved (v soavtorstvu z izr. prof. Matejem Černetom in doc. dr. Darijo Aleksič). Spregovorili so o tem, kako uspešno se je srednji management odzval na krizo; o pomeni zaupanja v vodstvo pri zagotavljanju procesne varnosti v organizacijah; kako odnos družine do dela in odnos do raziskovanja lastnega dela vpliva na uspevanje pri delu, ter kakšni so novi principi oblikovanja virtualnih in hibridnih delovnih mest.

V drugi skupini, ki jo je moderirala doc. dr. Aleša Saša Sitar so prispevke predstavili mag. Bojana Markoska Klepec (v soavtorstvu s prof. dr. Mihom Škerlavajem), dr. Laura Fink, Ida Albreht, mag. posl. ved in Simon Januš. Razprava je tekla o vplivu odpornosti timov, deljenega in uslužnostnega vodenja na uspešnost posameznih faz procesa inoviranja: ustvarjanje idej, zagovarjanje idej in implementacijo idej, o pomenu razvoja ključnih spretnosti zaposlenih in zagotavljanju psihološke varnosti v podjetjih, o ugotovljeni visoki ravni čustvene inteligentnosti in nizki ravni izgorelosti generacije Y v Sloveniji, o vplivu dela na daljavo na raven stresa in izgorelosti zaposlenih v času epidemije COVID-19 ter o pričakovanjih zaposlenih, da se bo delo na daljavo v določeni meri ohranilo tudi v prihodnje.

Po odmoru se je posvetovanje nadaljevalo s tretjo skupino predstavitev, ki jo je povezovala izr. prof. dr. Polona Šprajc, prispevke pa so predstavili Luka Eržen, dipl. ekon. (v sodelovanju z izr. prof. dr. Matejem Černetom), dr. Matej Draščekin izr. prof. dr. Klemen Širok (v sodelovanju z izr. prof. dr. Elizabeto Zirnstein in višji pred. mag. Suzano Sedmak). Predstavljene so bili teme pomen in izzivi strategije raznolikosti in vključenosti zaposlenih na primeru podjetja Novartis; analiza vpliva epidemije COVID-19 na delovanje notranje revizije v svetu in na primeru slovenskih bank; ter izzivi napotitve delavcev v tujino v času epidemije COVID-19 in zaprtja držav. Zanimive so ugotovitve, da je epidemija COVID-19 prispevala k večji raznolikosti in s tem večjim izzivom vključevanja zaposlenih; da se je povečal obseg dela v službah notranje revizije v bankah predvsem zaradi povečanja kreditnih in poslovnih tveganj pri čemer so sredstva za delovanje notranje revizije v slovenskih bankah ostala nespremenjena; prav tako pa je zanimiv izsledek iz raziskave, da se je v Sloveniji v času epidemije COVID-19 obseg napotitev delavcev v tujino povečal.

Posvetovanje je s sklepnim govorom sklenila doc. dr. Melita Balas Rant in strnila nekatere zaključne misli posvetovanja. Na koncu se je udeležencem prisrčno zahvalila za sodelovanje ter jih povabila, da svoje prispevke pošljejo na uredništvo revije Izzivi managementu do 30.6.2021 za objavo v posebni številki revije, namenjeni organizacijskemu prilagajanju in managementu v času epidemije COVID-19, ki bo izšla jeseni.

 

doc. dr. Melita Balas Rant

Predsednica programsko-organizacijskega odbora posvetovanja