IZZIVI MANAGEMENTU: LETNIK 10, ŠTEVILKA 2, OKTOBER 2018

[…]