IZZIVI MANAGEMENTU: LETNIK 11, ŠTEVILKA 1, FEBRUAR 2019

[…]