UNCERTAINTY, CONTROLLERS’ OUTPUT QUALITY, AND ENTERPRISE PERFORMANCE: IS THERE A RELATIONSHIP?

Članek: DRMJ vol12 no02 2023-1

DOI:

10.17708/DRMJ.2023.v12n02a01

Povzetek:

Negotovost okolja, hiter tehnološki napredek in splošna intenzivnost konkurence prispevajo k vse večji potrebi po povezovanju kontrolerjev in managerjev v procesih odločanja. Kontrolorji, kot poslovni analitiki, vedno bolj delujejo kot svetovalci, zato odnos med njimi in managerji postaja vse bolj partnerski. Kontrolorji na podlagi številnih podatkov izdelujejo različne analize in poročila, zato je v času velikih podatkov njihova kakovost vse bolj pomembna. Namen prispevka je bil dokazati, da obstaja pozitivna povezava med negotovostjo v okolju in kakovostjo rezultatov kontrolorjev, ter da kakovost rezultatov kontrolorjev vpliva na dosežene rezultate pri poslovanju podjetja. Rezultati raziskave zbranih od 87 kontrolorjev iz velikih hrvaških podjetij so bili uporabljeni za dokazovanje povezave med intenzivnostjo konkurence in tehnološkimi turbulencami ter kakovostjo rezultatov (poročila, analize, informacije, predlogi itd.) kontrolorjev ter razmerja med njihovimi donosi in uspešnostjo podjetja. Za testiranje modela je bilo uporabljeno delno modeliranje strukturnih enačb najmanjših kvadratov (PLS‐SEM). Rezultati kažejo, da okoljska negotovost, to je intenzivnost konkurence in tehnološke turbulence, pozitivno in pomembno vpliva na kakovost donosov kontrolorjev. Ker njihovi donosi predstavljajo osnovo za odločanje, kontrolorji vplivajo tudi na učinkovitost delovanja podjetja. Ugotovitve podpirajo novo paradigmo o potrebi po svetovalni vlogi kontrolorjev prek partnerstva z managerji.

Strani:

3-17