SUPPORTIVE HUMAN RESOURCE PRACTICES AND INTENTION TO QUIT: THE ROLE OF AFFECTIVE COMMITMENT AND PERCEIVED SUPERVISOR SUPPORT

PDF: Clanek 2

DOI:

10.17708/DRMJ.2022.v11n02a02

Povzetek:

Ta študija preučuje razmerje med podpornimi praksami ravnanja z ljudmi in namero o prenehanju z mediacijo čustvene predanosti in moderacijo zaznane podpore nadrejenega. Presečna študija je temeljila na anketnem vprašalniku in zajela vzorec 507 zaposlenih iz različnih panog v Bosni in Hercegovini. Za preverjanje hipotez smo uporabili modeliranje strukturnih enačb in hierarhično regresijo. Rezultati so pokazali, da so podporne prakse ravnanja z ljudmi pozitivno povezane z namero o prenehanju. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je čustvena predanost pomemben mediator v tem temeljnem odnosu, medtem ko se je moderacijska vloga zaznane podpore nadrejenega izkazala le kot delno pomembna.

Strani:

21-36