MENEDŽMENT ALI RAVNATELJEVANJE TER PREVAJANJE IN PREVZEMANJE STROKOVNIH IZRAZOV IZ ANGLEŠČINE V SLOVARJIH IN DRUGIH VIRIH

Avtor(ji):

Povzetek:

V prispevku obravnavamo sposojanje in prevajanje strokovnih izrazov s področja ravnateljevanja oz. menedžmenta iz angleščine. Najprej predstavimo umeščenost menedžmenta (ravnateljevanja) v širši strokovni ali znanstveni okvir in njegovo povezanost z drugimi vedami. Predstavimo tudi razumevanje tega izraza v različnih družbenoekonomskih sistemih, vpliv ameriškega menedžmenta, razumevanje tega pojma in z njim povezanih sorodnih izrazov, opredelitve menedžmenta slovenskih avtorjev ter slovarske razlage in prevode tega pojma. S tem prikažemo prepletenost pojmov, področij in raznolikost razumevanja tega pojma, predvsem v različnih sistemih, a tudi na različnih področjih. V vsebinskem delu se ne opredeljujemo o pravilnosti vsebine menedžmenta in s tem povezanih predlogov prevajanja. Z navajanjem opredelitev menedžmenta – ključnega izraza tega področja – predvsem domačih avtorjev pokažemo na raznolikost razumevanj, kar je tudi eden od vzrokov razhajanj v prevajanju tega angleškega izraza. Namen prispevka je skozi zbrano gradivo utemeljiti upravičenost rabe več prevodov predvsem za angleško besedo management – tako v smislu sopomenskosti (menedžment – ravnateljevanje) kot tudi smiselnega dopuščanja rabe delnih sopomenk kot prevodnih ustreznic tega izraza v določenih kontekstih. Prispevek je uvod v nadaljnje preučevanje prevodov angleškega izraza management v večbesednih strokovnih izrazih in na različnih področjih.

Prenos PDF prispevka

Strani:

44-55