IMPACT OF SUBORDINATE ATTACHMENT STYLE ON LEADER–MEMBER EXCHANGE: THE MEDIATING EFFECT OF EMOTIONAL EXPRESSIVITY

Pdf članka: DRMJ vol13 no01 2024 – Clanek 2

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n02a02

Povzetek:

Čeprav se posamezniki v različnih situacijah različno vedejo, imajo koherentne in stabilne vzorce čustvovanja in vedenja v tesnih razmerjih, ki lahko pomembno vplivajo na njihove odnose. Razširili smo teoretično razumevanje izmenjave med vodjo in podrejenim z nudenjem novih vpogledov v razloge, zakaj vodje razvijajo različne tipe odnosov s svojimi podrejenimi. Posebej predlagamo, kako stil navezanosti podrejenih vpliva na razvoj izmenjave med vodjo in podrejenim preko čustvene izraznosti. Ta študija temelji na pozitivistični filozofiji raziskovanja, pri čemer smo sledili deduktivnemu pristopu raziskovanju. Kot strategijo raziskovanja smo uporabili metodo ankete. Rezultati ankete med 258 zaposlenimi so razkrili, da so varni in preobremenjeni stili navezanosti pozitivno povezani, medtem ko so zavračajoči stili navezanosti negativno povezani s čustveno izraznostjo. Poleg tega rezultati naše študije kažejo močno pozitivno povezavo med čustveno izraznostjo in izmenjavo vodja‐sledilec. Dodatno, razen za prestrašen stil navezanosti, rezultati analize mediacije kažejo, da čustvena izraznost mediira povezavo med stilom navezanosti in izmenjavo vodja‐sledilec. Poleg tega naši rezultati kažejo, da posamezniki z varnimi in preobremenjenimi stili navezanosti razvijajo močne pozitivne odnose izmenjave (odnosi znotraj skupine), medtem ko so posamezniki, ki so zavračajoči, slabi v gradnji odnosov. Podani so prispevki k literaturi o izmenjavi med vodji in sledilci in teoriji navezanosti.

Strani:

19‐35