FIRM CHARACTERISTICS, DEBT MATURITY STRUCTURE, AND INNOVATION PERFORMANCE OF SMALL FIRMS

PDF: DRMJ vol11 no01 2022 (1 clanek)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2022.v11n01a01

Povzetek:

Namen prispevka je predstaviti pomen šestih značilnosti majhnega podjetja (pravno‐organizacijska oblika podjetja, starost podjetja, delež opredmetenost osnovnih sredstev v sredstvih podjetja, denarni tok, kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog ter pospešeni koeficient) za njegovo strukturo ročnosti dolga (kratkoročni dolg in dolgoročni dolg). V prispevku avtorji razkrivajo, kakšna je povezava med ročnostjo dolga majhnega podjetja in inovativnostjo majhnega podjetja. Avtorji so razvili osem parov hipotez in jih empirično testirali na vzorcu 497 majhnih slovenskih podjetij iz predelovalne dejavnosti. Empirične analize so bile izvedene s pomočjo strukturnega modeliranja enačb. Rezultati analize so pokazali, da ima zunanje financiranje velik pomen za inovativnost majhnih podjetij ter da sta kratkoročni dolg in dolgoročni dolg pomembno povezana z značilnostmi podjetja.

Strani:

3‐15