A MULTILAYER PERCEPTRON NETWORK–BASED ANALYSIS TO CONFIGURE SMES STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

PDF: 10.17708DRMJ.2020.v09n02a03 (Clanek 3)

DOI:

10.17708/DRMJ.2020.v09n02a03

Povzetek:

Avtorji so v prispevku analizirali tesno interakcijo med organizacijskim povezovanjem in finančnimi mehanizmi rasti ter trajnostne rasti malih do srednje velikih podjetji v Albaniji. Podatki o 120 malih in srednjih podjetjih za obdobje 2017–2018 so bili analizirani z uporabo multivariatnih regresij in modela nevronskih mrež, imenovanega večplastni perceptron. Sprva so bili podatki analizirani s pomočjo multivariatne regresijske analize. Namen slednje je bil potrditi korelacijo med rastjo podjetij, kar je bilo merjeno s tremi različnimi kazalniki: donosnost kapitala, donosnost sredstev in velikost podjetja. Pri oceni rasti podjetja se je v tem primeru poleg organizacijskih značilnosti upoštevala tudi likvidnost podjetja, njegova operativna učinkovitost in kazalniki vzvoda. Rezultati, pridobljeni v začetni fazi, so bili vključeni v model umetnih nevronskih mrež, s pomočjo katerega so avtorji želeli pridobiti oceno rasti malih do srednje velikih podjetji. Nadalje so avtorji želeli preveriti tudi njihovo trajnostno rast. Slednje je temelilo na starosti podjetja, ki je vključevala tri možnosti: zagonsko (start‐up) obdobje, obdobje rasti in zrelo obdobje. Rezultati modela so pokazali, da mala in srednje velika podjetja v zagonskem obdobju sprejemanjo bolj tvegan pristop doseganja trajnostne rasti. Po drugi strani, podjetja v obdobju rasti vlagajo v trajnostno rast na podlagi trženske časovne strategije. Podjetja v fazi zrelosti uporabljajo bolj liberalni slog vodenja. Slednje je podobno strategiji malim in velikim podjetjem v začetni fazi vendar s to razliko, da je strategija podjetji v zreli fazi manj agresivna. 

Strani:

37-50