Odgovori na: Uspešnost, učinkovitost in povezani pojmi

#617

Miran Mihelčič
Član

dSAMKlepRR07022012

Kritičen pogled na izrazje o uspešnosti, učinkovitosti in povezanih pojmih (Rudija Rozmana)

Ob predstavljenemu izrazju se mi odpirajo naslednja vprašanja:
K 1: Prevodi angleških besed: Ob tem, ko je gospodarnost nedvomno ustrezen izraz za ang. besedo economy, uporablja AJPES za gospodarnost ang. izraz operating efficiency. Ker za izrazje v AJPES-u odgovarja tudi mag. Marjan Širaj, bi ga kazalo pozvati k opredeljevanju do ponujenega izrazja.

K 2: Opredelitve:
a) Uspeh: drugi stavek: Verjetno bi bilo bolje zapisati: Uspeh kapitalističnega podjetja je dobiček.
b) Dohodek bi kazalo opredeliti kot presežek prihodkov nad odhodki, ki temeljijo na stroških materiala, storitev in amortizacije.

K 3/1: Utemeljitve: 3. odstavek, zadnji stavek, naj bi se glasil: Vendar sta dva študenta, ki sta na izpitu dosegla enako oceno, lahko različno učinkovita, saj sta za enako oceno opravljenega izpita porabila različno število ur učenja.

K 3/2: Utemeljitve: Ker smo lahko uspešni ali neuspešni, dosegamo pozitivni ali negativni poslovni izid, se »ponuja« tudi beseda »izidnost«!?

K 3/3: Utemeljitve, zadnja dva stavka: Ali je res, da se odgovornost do družbe (to je po mojem bolj natančno kot družbena odgovornost) kvantitativno izraža v kazalnikih »dodana vrednost na zaposlenca« in »dohodek na zaposlenca« (zaporedje kazalnikov bi namreč kazalo zamenjati)? Tudi dodano vrednost ali dohodek podjetja ali druge združbe na zaposlenca lahko (začasno) povečujemo ob uničevanju okolja, razmerij med ljudmi (= družbenega tkiva), zniževanja vzdušja in kulture v združbi itn. Morda bi kazalo zato dodati obdobje opazovanja, npr. 5 let, in pozitiven trend obeh kazalnikov.

K 3/4, 2. stavek: Trditvi, da je v enostavni blagovni proizvodnji (ta vsebuje tudi menjavo) temeljni kazalnik uspešnosti gospodarnost, oporekam s trditvijo, da je kazalec uspešnosti v tej proizvodnji vrednost pridobljenih prvin v menjavi, saj je šele tako moč govoriti o uspešnosti (kot značilnosti, ki jo mora priznati nekdo zunaj združbe).

K 4: Predlogi raziskav:
a) 1. alineja naj se glasi: Računovodsko ugotavljanje obravnavnih pojmov, kazalcev in kazalnikov.
b) 4. alineja: ponujeno razlikovanje je nejasno: ali ne gre za razlikovanje med družbo lastnikov, podjetjem in obratom?

Ljubljana, 7. 2. 2012

Miran Mihelčič