A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Work breakdown structure (WBS)

Priporočen slovenski izraz:

delovna členitev projekta, tehnična struktura projekta

Dopustni slovenski prevod:

izvedbena členitev, izvedbena struktura

Neprimerni slovenski prevod:

strukturirana členitev

Opredelitev:

Glejte »breakdown structure«!

Uporaba v stavku:

Primer 1: Uporaba 1

Primer 2: Uporaba 2

Povezani pojmi

1. Hierarchical group | Oddelek, hierarhično organizirana skupina

Hierarhično organizirana skupina je skupina, sestavljena iz ravnatelja in zaposlencev iz istega funkcijskega oddelka, ki se prizadevajo izboljšati delovne postopke ali rešiti probleme znotraj določene funkcijske organizacijske enote.

2. Duty | Dolžnost, zadolžitev

Širše razumljena dolžnost, povezana z opravljanjem programa dela, ki je zaposlencu določen in vključuje običajno več delovnih nalog. Je njegova zadolžitev, povezana z ustrezno odgovornostjo za izvedbo dodeljenih nalog.

3. Deliverable | Dosežek, rezultat, učinek

Dosežek ali učinek projekta je ustvarjeni proizvod ali opravljena storitev, npr. nov proizvajalni obrat, nova organizacija podjetja ipd.

4. Cross-functional team | Več-funkcijska ekipa

Več-funkcijska ekipa je običajno sestavljena iz zaposlencev približno iste hierarhične ravni iz različnih oddelkov, ki sodelujejo skupaj za izvedbo določene naloge.

5. Branch | Gospodarska veja

Del področja po standardni klasifikaciji dejavnosti. Konkretnejše poimenovanje je odvisno od podrobnosti členitve. Značilno za panogo je, da združbe v njej ustvarjajo in prodajajo primerljive oziroma nadomestljive poslovne učinke: proizvode in storitve.