A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Expense

Priporočen slovenski izraz:

odhodek, izdatek

Neprimerni slovenski prevod:

strošek

Opredelitev:

Odhodki so celota stroškov, ki se nanašajo na prodane količine proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev ter se ne zadržujejo v vrednosti zalog. Izdatki pomenijo zmanjšanje denarnih sredstev.