ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR IZRAZOV S PODROČIJ RAVNATELJEVANJA (ang. MANAGEMENT) IN SORODNIH PODROČIJ


Angleški izrazPriporočeni slovenski prevodDopustni slovenski prevodNeprimerni slovenski prevodOpredelitev
 
Izrazi s področja ravnateljevanja projektov
breakdown structure (BS)
tehnična členitev projekta, tehnična struktura projekta izvedbena členitev projekta, izvedbena struktura projekta vsebinska strukturirana členitev Tehnična členitev projekta ali tehnična struktura projekta je členitev projekta na posamezne smiselno zaokrožene aktivnosti (dejavnosti, delovne naloge) po določenem sodilu, npr. po korakih procesa.
client (organization)
stranka, klient lastnik projekta, investitor, naložbenik, naročnik odjemalec, kupec Stranka v projektu je posameznik ali združba, ki sodeluje v naročilu in kritju stroškov projekta.
contractor
(pogodbeni) izvajalec, pogodbenik izvajalska združba, izvajalsko podjetje organizacija Pogodbenik je posameznik ali združba, ki je po pogodbi zadolžena za izvedbo projekta ali njegovega dela.
cost breakdown structure (CBS)
členitev stroškov projekta, struktura stroškov projekta strukturirana členitev stroškov Struktura stroškov projekta je členitev stroškov po aktivnostih projekta. Lahko je tudi členitev stroškov na sklope (»delovne pakete« - work packages) aktivnosti ali delovnih nalog, ki jih izvaja ista organizacijska enota (isto stroškovno mesto).
deliverable
dosežek, rezultat, učinek proizvod, storitev Dosežek ali učinek projekta je ustvarjeni proizvod ali opravljena storitev, npr. nov proizvajalni obrat, nova organizacija podjetja ipd.
external project
zunanji projekt komercialni projekt Zunanji projekt je projekt, ki ga naroči zunanji naročnik in je namenjen zunanjemu uporabniku.
functional organization
poslovno-funkcijska organizacijska struktura, poslovno-funkcijska organizacijska oblika funkcijska organizacijska struktura, funkcijska organizacijska oblika funkcionalna Poslovno-funkcijska organizacijska struktura ali organizacijska oblika je členitev združbe (na skupine – oddelke) na prvi organizacijski ravni po poslovnih funkcijah.
interested party
zainteresirana stran (notranja ali zunanja) vplivnik Zainteresirana stran v projektu je vsaka oseba ali združba, ki je zainteresirana za izvedbo ali učinke projekta.
internal client
notranji klient, notranja stranka interni klient, interna stranka Notranji klient ali stranka je običajno oseba v združbi, npr. podjetju, ki sodeluje v naročilu, usmerjanju in nadziranju projekta.
internal project
notranji projekt interni projekt Notranji projekt je projekt, ki ga združba sama izvaja za svoje potrebe.
key interested party
pomembna (ključna) zainteresirana stran, pomemben (ključen) udeleženec Pomembna zainteresirana stran je oseba ali skupina, ki ima poseben interes za izvedbo projekta.
key stakeholder
pomemben (ključen) deležnik, pomemben (ključen) udeleženec pomembna (ključna) zainteresirana stran, vplivnež Pomemben deležnik je oseba ali skupina, ki ima poseben interes (»lastniško« ali deležniško vlogo) v projektu.
multi-cultural project
več-kulturni projekt Več-kulturni projekt, v katerem so člani ekipe in/ali drugi udeleženci iz različnih kulturnih okolij.
organizational breakdown structure (OBS)
organizacijska členitev projekta, organizacijska struktura projekta organizacijska razčlenjenost, struktura projekta strukturirana členitev organizacije Organizacijska struktura projekta je ravnateljevalna struktura zadolžitev (aktivnosti), odgovornosti, oblasti in komuniciranja sodelujočih v projektu.
originating organization
izhodiščna združba, temeljna združba izvirna združba, začetna združba izhodiščna organizacija Izhodiščna ali temeljna združba je združba, ki da pobudo za projekt.
parent organization
matična združba Matična združba je združba, v okviru katere je sedež projekta.
participant
udeleženec v projektu Udeleženec v projektu je oseba ali skupina, ki neposredno dela na projektu.
permanent organization
stalna združba Stalna združba je združba, v kateri je sedež in neposredno poteka projekt.
portfolio management
ravnanje s portfeljem, ravnateljevanje portfelja; ravnateljstvo portfelja, management portfelja, menedžment portfelja Ravnanje s portfeljem je načrtovanje, uveljavljanje in kontroliranje vseh programov oziroma vseh projektov s poudarkom na usklajevanju medsebojnih razmerij, ki zagotavlja smotrno doseganje ciljev vseh projektov v portfelju. Ravnateljstvo portfelja je nosilec ravnanja s portfeljem.
product organization
organizacija združbe po skupinah poslovnih učinkov produktna organizacija Organizacija združbe po poslovnih učinkih je organizacija, pri kateri je delitev združbe na prvi organizacijski ravni po poslovnih enotah, ki ustvarjajo njim lastne skupine poslovnih učinkov (proizvodov in storitev).
program management
ravnateljevanje programa, ravnanje s programom management programa, menedžment programa Ravnanje s programom je načrtovanje, uveljavljanje in kontroliranje programa s poudarkom na usklajevanju razmerij med vključenimi projekti ter z namenom zagotavljanja smotrnega doseganja ciljev programa.
programme, program
program Program je skup več po določenem sodilu podobnih projektov, npr. projekti razvoja, organizacijski projekti ipd.
project life cycle
življenjski cikel projekta Življenjski cikel projekt je potek projekta v določenih korakih, ki so povezani s samo naravo projekta (npr. novimi proizvodi, zgradbami itd.).
project management
ravnanje s projektom, ravnateljevanje projekta; ravnateljstvo projekta menedžment projekta, management projekta Ravnanje s projektom je organizacijska funkcija, ki z načrtovanjem, uveljavljanjem in kontrolo zagotavlja smotrno doseganje ciljev. Je pa tudi organ, ki izvaja ravnateljevanje.
project monitoring
spremljanje projekta sledenje projekta Spremljanje izvedbe projekta je opazovanje znakov kot prvi korak analize: zbiranje podatkov, primerjava z načrtom in ugotavljanje odstopanj.
project (management) office
oddelek za ravnanje s projekti, projektna pisarna projektna služba Oddelek za ravnanje s projekti je organizacijska enota (oddelek) združbe, ki strokovno podpira ravnateljevanje projektov v združbi.
project buyer
investitor v projekt, naložbenik v projekt lastnik projekta, kupec učinka projekta odjemalec Investitor je posameznik ali združba, ki pokriva stroške projekta; s stališča izvajalca projekta je to zunanji naročnik.
project charter
zagonska listina, listina o odprtju projekta zagonski elaborat, ustanovna listina projekta vzpostavitveni dokument Listina o odprtju projekta je dokument ali listina, ki določa namen, cilje, vsebino, organizacijo, kakovost, čas, stroške, zmogljivosti, itn., potrebne za izvedbo projekta. Listino običajno pripravi in izda naročnik projekta.
project controlling
načrtovanje in kontroliranje poteka projekta projektni kontroling, analiziranje poteka projekta Načrtovanje in kontrola projekta je analiziranje in odločanje o projektu vnaprej in v teku izvedbe.
project customer
(zunanji) naročnik projekta, združba naročnika projekta lastnik projekta, investitor, naložbenik odjemalec, kupec Naročnik projekta je nosilec projekta, ki naroča učinke projekta, usmerja in nadzira izvedbo projekta ter pokriva stroške projekta.
project goal
projektni cilj, cilj projekta; namen projekta Cilji projekta so zamišljeni učinki projekta, doseganje roka izvedbe projekta in učinkovitost (čim nižji stroški). Namen projekta je doseganje uspešnosti poslovanja, na katerega se projekt nanaša.
project governance
upravljanje projekta, upravljanje s projektom Upravljanje projekta je strateško usmerjanje in nadziranje projekta ter sprejemanje najpomembnejših odločitev v zvezi s projektom.
project management information system
informacijski sistem ravnateljevanja projekta, projektni ravnateljevalni informacijski sistem managerski projektni informacijski sistem, menedžerski projektni informacijski sistem Projektni ravnateljevalni informacijski sistem je sistematična ter logična zbirka in obdelava informacij ter drugih podatkov, ki omogoča smotrno ravnateljevanje projekta.
project management manual
priročnik o ravnanju s projekti organizacijski predpis za ravnanje s projekti Priročnik za ravnanje s projekti ali organizacijski predpis za ravnanje s projekti vključuje opis procesov, metod, tehnik, dokumentacije, pravil itn., po katerih v združbi uresničujejo določeno vrsto projektov.
project manager
ravnatelj projekta, ravnalec s projektom projektni menedžer, menedžer projekta, projektni manager, manager projekta vodja projekta Ravnatelj projekta je oseba, ki zagotavlja smotrno, v doseganje ciljev projekta usmerjeno delovanje projektne skupine ter ima za to ustrezna pooblastila in odgovornost.
project matrix organization
projektno-matrična organizacija, projektno-matrična struktura projektno-matrična organizacijska oblika, projektno-matrična organizacijska struktura Projektno-matrična organizacija je organizacija združbe, v kateri zaposlenci v matičnih poslovno-funkcijskih organizacijskih enotah občasno delajo tudi v projektih.
project objective
projektni cilj, cilj projekta Cilji projekta so zamišljeni učinki oziroma izidi projekta, doseganje roka izvedbe in učinkovitost (čim nižji stroški).
project oriented company
projektno usmerjeno podjetje, projektno usmerjena (z)družba projektno usmerjena organizacija Projektno usmerjena združba oziroma podjetje je tista, v kateri temeljni procesi potekajo pretežno enkratno, povezano z določenimi, znanimi uporabniki in so organizirani pretežno v obliki projektov.
project owner
lastnik projekta, (zunanji) naročnik, združba naročnika investitor, naložbenik odjemalec, kupec (Zunanji) naročnik ali lastnik projekta je glavni upravljavec projekta, ki zagotavlja oziroma vlaga finančna sredstva.
project portfolio
portfelj projektov Portfelj projektov je skup vseh programov oziroma projektov v združbi.
project risk
tveganje pri projektu, projektno tveganje riziko pri projektu Tveganje pri projektu je verjetnost, da bo prišlo do negativnega vpliva na doseganje ciljev (roki, stroški, učinek, izid) projekta.
project scope
zamišljena vsebina projekta, zamisel projekta, zamišljeni dosežki projekta obseg projekta, rezultati projekta Zamisel projekta je okvirna zamišljena vsebina in organizacija projekta ter ciljev projekta.
project sponsor
skrbnik projekta; pokrovitelj projekta sponzor projekta Skrbnik ali pokrovitelj projekta je ravnatelj ali od njega določena oseba v upravi oziroma ravnateljstvu združbe, ki s svojim vplivom nudi podporo in pomoč ravnatelju projekta; obenem pa ga usmerja in nadzira. Pokrovitelj pa je tudi posameznik ali združba, ki finančno podpira izvedbo projekta.
project startup
začetek projekta; zagon projekta Začetek projekta predstavlja formalna odločitev naročnika projekta o začetku ali odprtju projekta. Zagon projekta pa vključuje vse dejavnosti (ali aktivnosti) pred začetkom izvedbe projekta .
project strategy
strategija projekta, projektna strategija Strategija projekta je usmeritev (izbira poti ali načina ter sredstev) glede oblikovanja in ravnateljevanja projekta.
project task force
skupina za posebne naloge (na projektu), skupina za posebne delovne naloge (na projektu) Skupina za posebne naloge je občasna skupina, zadolžena in odgovorna za izvedbo enkratnih večjih projektov.
project tracking
sledenje izvedbe projekta, spremljanje izvedbe projekta Glejte »monitoring project«!
project user
uporabnik projekta Uporabnik projekta je posameznik ali združba, ki uporablja učinke projekta.
resource leveling
usklajevanje poslovnih prvin, izravnavanje poslovnih prvin usklajevanje sredstev in/ali zaposlencev Usklajevanje poslovnih prvin, t.j. zaposlencev, delovnih sredstev, delovnih predmetov, finančnih sredstev, prostora, itd., je časovno usklajevanje z namenom čim večje izravnanosti prvin (v teku projekta).
stakeholder (internal, external)
deležnik v projektu (notranji, zunanji), udeleženec v projektu (notranji, zunanji) zainteresirana stran Deležnik ali udeleženec v projektu je vsaka oseba ali združba, ki je zainteresirana za izvedbo in/ali učinke projekta in vanj posredno ali neposredno vključena. Notranji deležniki so v matični združbi, zunanji pa izven nje.
standard organization
temeljna združba Temeljna združba je tista, v kateri je sedež ali domicil projekta.
supplier organization
pogodbeni dobavitelj,dobavitelj v projektu pogodbenik Dobavitelj v projektu je posameznik ali združba, ki je po pogodbi zadolžena in odgovorna predvsem za dobavo delovnih predmetov, delovnih sredstev ter storitev za izvedbo projekta.
virtual project
virtualni projekt, navidezni projekt Virtualni projekt je projekt, v katerem se sodelujoči ne srečujejo fizično, temveč medsebojno komunicirajo s pomočjo sodobnih komunikacijskih tehnologij.
work breakdown structure (WBS)
delovna členitev projekta, tehnična struktura projekta izvedbena členitev, izvedbena struktura strukturirana členitev Glejte »breakdown structure«!
work package
sklop aktivnosti istega stroškovnega mesta, sklop aktivnosti iste organizacijske skupine sveženj povezanih nalog, paket povezanih nalog Sklop aktivnosti iste organizacijske enote (istega stroškovnega mesta) sestavljajo aktivnosti, ki jih opravljajo njeni člani, po navadi ob isti odgovorni osebi za te aktivnosti.
 
Izrazi s področja ravnanja s kakovostjo
business excellence
poslovna odličnost Poslovna odličnost je doseganje odličnih poslovnih izidov združbe (podjetja) z vidika deležnikov, pri čemer ravnanje s kakovostjo zagotavlja smotrno doseganje ciljev poslovanja.
management system
sistem ravnateljevanja sistem ravnanja s/z/ … sistem managementa, sistem menedžmenta sistem(i) vodenja (uradni prevod v standardu ISO 9000:2005);sistem(i) upravljanja Sistem ravnateljevanja je sistem načrtovanja, uveljavljanja in kontrole poslovanja ter organizacije, ki zagotavlja smotrno doseganje postavljenih ciljev ali standardov poslovanja; je sistem usklajevanja vseh razmerij in odločanje o poslovanju in organizaciji.
quality
kakovost kvaliteta Kakovost je izpolnjevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov oziroma odjemalcev učinkov v zvezi z lastnostmi proizvoda ali storitve.
quality assurance
zagotavljanje kakovosti upravljanje kakovosti Zagotavljanje kakovosti obsega koordinirane dejavnosti usmerjanja in kontrole delovanja združbe v zvezi s kakovostjo. Osredotočeno je na ustvarjanje zaupanja, da bodo zahteve po kakovost i izpolnjene.
quality control
kontrola kakovosti nadzor kakovosti Kontrola kakovosti je izvajanje dejavnosti in upoštevanje tehnik, ki jih uporabljajo za izpolnjevanje zahtev glede kakovosti .
quality inspection
inšpekcija kakovosti pregled kakovosti Inšpekcija kakovosti končnih proizvodov zajema dejavnosti merjenja, preizkušanja ali ocenjevanja ene ali več značilnosti proizvodov in primerjavo končnih proizvodov s specificiranimi zahtevami z namenom ugotoviti, če je bila za vsako značilnost proizvoda dosežena skladnost s temi zahtevami.
quality management
ravnanje s kakovostjo, ravnateljevanje kakovosti management kakovosti, menedžment kakovosti vodenje kakovosti (uradni prevod v standardu ISO 9000:2005);upravljanje kakovosti Ravnanje s kakovostjo ali ravnateljevanje področja kakovosti je zagotavljanje doseganja zahtev združbe v zvezi s kakovostjo; je usklajevanje dejavnosti in drugih razmerij ter odločanje, povezano z doseganjem kakovosti.
quality management system
sistem ravnanja s kakovostjo, sistem ravnateljevanja kakovosti sistem managementa kakovosti, sistem menedžmenta kakovosti sistem vodenja kakovosti (uradni prevod v standardu ISO 9000:2005);sistem upravljanja kakovosti Sistem ravnanja s kakovostjo je sistem zagotavljanja (načrtovanja, uveljavljanja in kontrole) doseganja ustreznih standardov kakovosti in s tem doseganja zadovoljstva odjemalcev učinkov (proizvodov in storitev) sistema.
quality system manager
ravnatelj sistema kakovosti, ravnalec s sistemom kakovosti manager sistema kakovosti, menedžer sistema kakovosti, skrbnik sistema kakovosti Ravnatelj sistema kakovosti v združbi je zaposlenec s pooblastili ter odgovornostjo za delovanje in razvoj sistema ravnanja s kakovostjo.
total quality management (TQM)
ravnanje s celovito kakovostjo management celovite kakovosti, menedžment celovite kakovosti upravljanje celovite kakovosti; vodenje celovite kakovosti Ravnanje s celovito kakovostjo je pristop k ravnateljevanju združbe, osredotočenim na kakovost. Zasnovan je na sodelovanju vseh zaposlencev z namenom ustvarjanja dolgoročnega uspeha združbe na podlagi doseganja zadovoljstva kupcev ter koristi za vse zaposlence in za širšo družbo.
 
Izrazi s področja organizacijskih funkcij
branch
gospodarska veja panoga, veja, podpodročje, oddelek, skupina, razred, podrazred, branža Del področja po standardni klasifikaciji dejavnosti. Konkretnejše poimenovanje je odvisno od podrobnosti členitve. Značilno za panogo je, da združbe v njej ustvarjajo in prodajajo primerljive oziroma nadomestljive poslovne učinke: proizvode in storitve.
business management, business administration
ravnateljevanje poslovanja, ravnanje s poslovanjem poslovodenje Trajnejše obvladovanje poslov, to je dejanj ali dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje in prodajanje poslovnih učinkov z namenom ustvarjanja koristi; v podjetjih praviloma dobička.
competence field of employee
področje usposobljenosti zaposlenca Spisek vrst usposobljenosti (ali kompetenc) zaposlenca – nosilca delovne sile, ki služi kot okvir za določitev možnih opravil, potrebnih za opravljanje nalog v združbi. Tudi ožje opredeljeni poklic.
control
kontroliranje, nadzorovanje, obvladovanje kontrola Kontroliranje je celovit sklop delovanja (nadrejenih) oseb ali osebe z namenom zagotoviti uresničitev določenih ciljev pri svojem delu ali delu podrejenih. Prizadevanje za uresničitev načrtovanega.
corporate governance
upravljanje (z)družb z več podjetji, upravljanje delniških družb upravljanje korporacij, korporacijsko upravljanje korporativno upravljanje Udejanjanje oblasti z vidika lastnine v večji združbi, npr. v delniški družbi.
duty
dolžnost, zadolžitev naloga Širše razumljena dolžnost, povezana z opravljanjem programa dela, ki je zaposlencu določen in vključuje običajno več delovnih nalog. Je njegova zadolžitev, povezana z ustrezno odgovornostjo za izvedbo dodeljenih nalog.
executing
izvrševanje poslovodenje Dejansko ustvarjalno učinkovanje pri ustvarjanju proizvoda ali storitve, (ne)odvisno od organizacijske ravni.
foreman
preddelavec ravnalec, ravnavec, ravnatnik, vodja voditelj Neposredni nosilec funkcije ravnateljevanja v razmerju do izvajalcev; običajno v poslovni funkciji ustvarjanja učinkov v (obratih, delavnicah, gradbiščih) gospodarskih dejavnosti.
formal social unit
formalna združba (konkretna oblika) organizacija Formalna združba je statusno določena oziroma urejena organizacijska oblika združevanja ljudi.
govern
upravljati vladati Udejanjati oblast v določeni obliki družbe ali združbe.
governance
upravljanje vladanje Upravljanje je organizacijska funkcija, ki: (a) je opredeljena družbenoekonomsko in ki podrobneje določa družbeni način gospodarjenja v združbi; (b) je vir vse oblasti (in s tem tudi odgovornosti) v združbi; (c) določa oziroma dovoljuje članstvo v združbi, še zlasti zaposlovanje najvišjih nosilcev funkcije ravnateljevanja; (d) se dinamično razvija in potrjuje v procesu določanja poslanstva, splošne poslovne politike, strateških ciljev in drugih važnejših odločitev, vključno z ocenjevanjem dosežkov in porazdeljevanjem izida poslovanja združbe, npr. dobička, ter poravnavanjem izgube ter dokapitaliziranjem, s čimer (e) zastopa, varuje, uveljavlja in razvija interese nosilca upravljanja, torej lastnika oziroma predstavnika upravičenca do koristi iz delovanja združbe.
industry
panoga, dejavnost industrija Ožje opredeljena (praviloma gospodarska) dejavnost v okviru določenega področja standardne klasifikacije dejavnosti, opredeljena s svojimi značilnimi poslovnimi učinki.
job
opravilo, delo, zaposlitev naloga, delovno mesto Opravilo je organizacijska prvina delovnega procesa in opredeljena s štirimi določili: nosilcem določene smeri in ravni izobrazbe, delovnimi sredstvi, načinom ali metodo dela ter vsebino dela.
labor market; labour market
trg delovne sile trg usposobljenosti (ali zmožnosti ali »kompetenc«) kandidatov za zaposlitev trg dela Trg, na katerem delodajalci kupujejo delovno silo, torej vrste usposobljenosti ali zmožnosti delojemalcev – nosilcev delovne sile. Zato trg delovne sile in ne trg dela.
leader
vodja voditelj Oseba, ki jo drugi zaradi njenih posebnih, npr. značajskih, lastnosti in drugih sposobnosti trajneje sprejemajo za usmerjevalca njihovega delovanja.
leadership
vodenje, vodstvo voditeljstvo Usmerjanje drugih ljudi, povezano s sposobnostjo ali spretnostjo vplivanja na njih, običajno s komuniciranjem, da bi ti bolj voljno sodelovali pri doseganju določenih ciljev, npr. v združbi.
manage
ravnateljstvo, ravnateljevati ravnati s/z uravnavati Udejanjanje funkcije ravnateljevanja v združbi ali na določenem področju oziroma z določenimi prvinami ali sredstvi.
management
ravnateljevanje, ravnanje s/z; ravnateljstvo management, menedžment upravljanje, vodenje, menedžiranje, menedžeriranje Vsebina ravnateljevanja je: (a) prejemanje nalog(e) in oblasti za izvedbo nalog(e) od nosilcev upravljanja v združbi, katerega izvršilni in zaupniški organ (ali ud) je (družbena določenost ravnateljevanja); (b) opravljanje teh nalog s pomočjo drugih zaposlencev – članov združbe v stopnjah načrtovanja, udejanjanja in nadzorovanja, začetih v upravljanju (procesna določenost ravnateljevanja); (c) zagotavljanje, da – sicer zaradi tehnične delitve dela porazdeljene – naloge posameznih članov združbe ostanejo členi enotnega procesa uresničevanja smotra gospodarjenja v poslovanju (tehnična določenost ravnateljevanja). Tudi skupina nosilcev funkcije ravnateljevanja.
manager
ravnatelj manager, menedžer Oseba, ki udejanja funkcijo ravnateljevanja.
manager (top)
ravnatelj (vrhovni, glavni) vrhovni manager, vrhovni menedžer Oseba, ki v združbi opravlja funkcijo ravnateljevanja, bodisi v združbi kot celoti bodisi na nekem področju dela v njej. Vrhovni ravnatelj je oseba, ki je dobila oblast od nosilcev upravljanja in je najvišji člen v strukturi funkcije ravnateljevanja, če v združbi obstaja več ravnateljskih položajev.
operating
izvajanje Izvajanje je delovanje (izvajalcev!) za pripravo potrebnih (predvsem tehničnih) pogojev ustvarjanja in neposredno ustvarjanje poslovnih učinkov.
organization
formalna združba, organizacija organiziranost organizacijska struktura Združba kot skupnost ljudi z določenim ciljem in (izvedenim) programom. Organizacija (združbe) kot splet dinamičnih (razsežnosti) razmerij – in z njimi povezanih (urejevanih) vsebin med člani združbe –, ki se porajajo, preoblikujejo in izginjajo v procesih povezovanja, sodelovanja in tekmovanja članov združbe ter se udejanjajo v organizacijskih sestavah oziroma omrežjih, vlogah in sistemih, da bi zagotovili obstoj ter razvoj zaželenih značilnosti in posledično smotrno uresničevanje ciljev združbe.
organizing
organiziranje urejanje menedžeriranje, menedžiranje Organiziranje (združbe) je tisti del ciljnega delovanja zaposlencev v združbi, predvsem ravnateljev, s katerim ti preko medsebojnih stikov in součinkovanj urejajo razmerja in s tem zagotavljajo usmerjeno sodelovanje (in tekmovanje) drugih pri uresničevanju skupnih ciljev in s tem smotrno doseganje (namerne) organizacije (združbe).
performance agreement
dogovor o izidih, dogovor o učinkih dogovor o rezultatih Dogovor, s katerim nadrejeni in njegov podrejeni zaposlenec (običajno v nekem pogovoru) določita predvsem naloge podrejenega v določenem obdobju in pričakovane učinke. Tudi natančneje opredeljeni program dela zaposlenca.
quality of organization
kakovost organizacije, urejenost organizacije organiziranost odličnost Organiziranost je značilnost ali stanje organiziranega, torej stanje (kakovosti) organizacije združbe; podobno, kot je poslovnost združbe stanje njene kakovosti pri poslovanju: poslovne usposobljenosti.
social collectivity
združba, kolektiv organizacija Združba ali kolektiv predvsem kot skupnost ljudi, ki jih družijo skupni interesi in skupne dejavnosti.
social entity (as a group of people),
združba (kot podjetje, zavod, urad, institucija, družba lastnikov) organizacija Združba je skupnost ljudi, ki jih družijo skupni interesi in skupne dejavnosti.
social unit
združba (kot podjetje, zavod, urad, institucija, družba lastnikov) organizacija Združba je organizirana skupnost ljudi in premoženja, ki jih družijo skupni interesi in skupne dejavnosti.
supervision
nadzorovanje kontroliranje Delovanje, v katerem njegovi nosilci preverjajo, ali nadzorovane osebe opravljajo svoje naloge v skladu s prejetimi navodili.
task
(delovna) naloga, aktivnost opravilo Delovna naloga ali aktivnost je zaokrožena smiselna delovna celota, ki ji določimo namen, trajanje, zahtevnost, izvajalce, delovna sredstva, povezanost z drugimi nalogami ipd. Posamezno opravilo se preoblikuje v nalogo, ko zaposlencu poleg zadolžitve za izvedbo določimo tudi prostor, čas in namen izvajanja opravila.
task(s) assignment
dodelitev nalog (nekomu v določenem obdobju) v izvedbo program dela Spisek nalog, ki jih mora opraviti zaposlenec v določenem obdobju, imenujemo njegov program dela, ki naj bi bil v dobro organizirani združbi povezan z dogovorom o učinkih oziroma izidih.
work-station or work post
delovno mesto Delovno mesto je v teoriji organizacije opredeljeno s tremi določili: nosilcem določene smeri in ravni izobrazbe, delovnimi sredstvi in prostorom.
 
Izrazi s področja oblikovanja skupin
cross-functional team
več-funkcijska ekipa več-funkcijsko moštvo/tim Več-funkcijska ekipa je običajno sestavljena iz zaposlencev približno iste hierarhične ravni iz različnih oddelkov, ki sodelujejo skupaj za izvedbo določene naloge.
functional team
funkcijska ekipa funkcijsko moštvo, funkcijski tim Funkcijska ekipa je ekipa, sestavljena iz ravnatelja in zaposlencev približno enake vrste usposobljenosti iz različnih oddelkov, ki se prizadevajo doseči skupne cilje.
group
skupina Skupino tvorita dva ali več posameznikov, ki sodelujejo skupaj, da bi dosegli določene skupne cilje.
hierarchical group
oddelek, hierarhično organizirana skupina Hierarhično organizirana skupina je skupina, sestavljena iz ravnatelja in zaposlencev iz istega funkcijskega oddelka, ki se prizadevajo izboljšati delovne postopke ali rešiti probleme znotraj določene funkcijske organizacijske enote.
problem-solving team
ekipa za reševanje problemov moštvo/tim za reševanje problemov Ekipa za reševanje problemov je ekipa, sestavljena običajno iz 5 –12 rednih zaposlencev, praviloma iz istega večjega oddelka, ki se pogosto srečujejo z namenom razpravljanja o izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in delovnega okolja.
self-managed team
samouravnavajoča (se) ekipa, samostojna ali avtonomna ekipa samouravnajoči (se) tim, samostojen ali avtonomen tim samomenedžirani tim Samouravnajoča (se) ekipa je formalna skupina zaposlencev, ki delujejo brez poudarjene vloge ravnatelja (ali pa se vloga ravnatelja izmenjuje), odgovorna za celotni delovni proces ali njegov del, ki dostavlja proizvod ali storitev zunanjemu ali notranjemu uporabniku.
task force
skupina za posebne naloge ekipa za posebne naloge Skupina za posebne naloge je začasna organizacijska oblika, vzpostavljena za to, da bi opravila posebno, natančno določeno in zapleteno nalogo, katere izvršitev običajno zahteva sodelovanje članov večjega števila različnih stalnih organizacijskih enot.
team
ekipa moštvo, tim Ekipa je skupina sodelujočih pri skupnem delu, ki zahteva intenzivno sodelovanje članov, poveča moč (sposobnosti) članov ekipe in ustvarja pozitivno sinergijo. Sestavljena je iz majhnega števila ljudi (praviloma do 12) z dopolnjujočimi veščinami, ki si prizadevajo za skupni cilj ob skupaj sprejetih sodilih učinkovitosti in kakovosti s skupnim pristopom, za kar se čutijo vsi člani vzajemno odgovorni.
team building
oblikovanje ekipe, izgradnja ekipe oblikovanje moštva, izgradnja moštva; oblikovanje tima, oblikovanje moštva oblikovanje skupine Oblikovanje ekipe je dejavnost, ki omogoči članom skupine z ekipnim načinom dela zastaviti cilje, razviti pozitivna medosebna razmerja in razjasniti vloge ter odgovornosti vsakega člana ekipe.
virtual team
navidezna ekipa; virtualna ekipa navidezno moštvo, virtualno moštvo; navidezni tim, virtualni tim Navidezna ekipa je ekipa, kjer člani sodelujejo (predvsem) s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije brez časovnih in prostorskih omejitev.
work group
delovna skupina Delovna skupina – oddelek je skupina, katere člani se srečujejo prvenstveno zato, da si izmenjujejo informacije za odločitve, ki jih morajo člani skupine udejanjiti v okviru svojih nalog na njihovih področjih odgovornosti.
 
Izrazi s področja prvin oziroma dobrin
human resource
zmožnost človeka sposobnost človeka; zmožnost zaposlenca človeški viri Zmožnosti človeka obsegajo njegovo znanje, sposobnosti in notranjo motivacijo. Znanje pridobivajo ljudje predvsem z izobraževanjem; človekove sposobnosti so delno prirojene, delno pa pridobljene z usposabljanjem, motivacija pa je človekovo notranje hotenje po delovanju.
human resource development
razvijanje zmožnosti človeka razvijanje zmožnosti zaposlenca razvoj virov Razvijanje zmožnosti zaposlencev pomeni predvsem njihovo usposabljanje in izobraževanje. Usposabljanje je predvsem pridobivanje in uporabljanje sposobnosti v procesu razvijanja tistih sposobnosti zaposlencev, ki jim omogočajo večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev združbe. Izobraževanje pa pomeni pridobivanje znanja na splošno in je vezano na določeno področje dela.
human resource management
ravnanje z zmožnostmi človeka, ravnanje s človekom (pri delu) ravnanje s sposobnostmi človeka, menedžment/ management zmožnosti človeka upravljanje s človeškimi viri Ravnanje z zmožnostmi človeka (njegovim znanjem, sposobnostmi in motivacijo) pomeni predvsem vplivanje na smotrno razvijanje in uporabo zmožnosti zaposlencev, ki so povezane z delom.
resource
prvina, sredstvo, dobrina tvorec vir Ekonomska ali proizvajalna prvina, nujna za izvedbo neke dejavnosti, ali sredstvo, s katerim združba doseže zastavljene cilje. Najbolj osnovne prvine so zemlja (in njena vsebnost), delo in kapital ter ravnateljevanje, poleg tega pa še energija, podjetništvo, informacija, znanje in čas.
resource allocation
razporejanje prvin/sredstev, dodeljevanje prvin/sredstev, razmeščanje prvin/sredstev razporejanje tvorcev, dobrin; dodeljevanje tvorcev, dobrin; razmeščanje tvorcev, dobrin dodeljevanje virov, razporejanje virov Razporejanje prvin/sredstev/dobrin med zainteresiranimi (tekmeci) po različnih sodilih (kriterijih) glede na zastavljene cilje ob upoštevanju omejitev, ker prvine/sredstva/dobrine niso na voljo v neomejenem obsegu in ves čas.
resource management
ravnanje s prvinami, ravnanje s sredstvi ravnanje s tvorci, menedžment/ management tvorcev ravnanje z viri, upravljanje z viri Je praktično udejanjanje funkcije ravnateljevanja v združbi ali na določenem področju, v tem primeru predvsem s ciljnim usmerjanjem določenih prvin ali sredstev, ki so na voljo v omejenem obsegu in ki jih istočasno zahtevajo različni tekmeci.
 
Izrazi za organe upravljanja in najvišje organe funkcije ravnateljevanja ter nekateri ekonomski izrazi
board of directors
upravni odbor, usmerjevalni odbor Upravni odbor je upravljavski organ, ki usmerja in nadzoruje poslovanje podjetja s strateškega vidika. Sestavljajo ga izvršilni in neizvršilni člani, ki jih imenuje zbor delničarjev na predlog predsednika upravnega odbora. Upravnemu odboru predseduje predsednik, ki je pogosto tudi glavni ravnatelj.
chairman of the board
predsednik upravnega odbora, predsednik usmerjevalnega odbora Predsednik upravnega odbora usklajuje delovanje le-tega, pri čemer upravni odbor deluje kot kolektivni in kolegijski organ.
chief executive officer
glavni ravnatelj, glavni izvršilni direktor glavni manager, glavni menedžer, Glavni ravnatelj je glavni izvršilni organ, ki ravnateljuje in izvršuje politiko, ki jo določa upravni odbor.
corporate social responsibility
družbena odgovornost korporacije (delniške družbe) odgovornost združb do deležnikov Družbena odgovornost je odgovornost podjetja do vseh udeležencev. Beseda »corporate« želi poudariti razlikovanje med odgovornostjo podjetij in odgovornostjo v javnem delovanju (v ang. »public social responsibility).
cost
strošek odhodek, izdatek Strošek je vrednostno izražena poraba (potrošek) prvine poslovnega procesa.
economy
gospodarnost, stroškovna učinkovitost; gospodarstvo Gospodarnost je v bistvu stroškovna učinkovitost, razmerje med vrednostjo učinkov in vrednostjo zanje porabljenih (potrošenih) poslovnih prvin.
effectiveness
uspešnost Uspešnost je doseganje objektivno določenih ciljev. Uspešnost podjetja je doseganje družbeno-ekonomsko določenega cilja (ciljev) podjetja. Uspeh je družbeno določen izid delovanja. Uspeh podjetja je dobiček.
efficiency
učinkovitost Učinkovitost je razmerje med učinki in zanje porabljenimi vložki.
environmental responsibility
okoljska odgovornost, odgovornost do okolja Okoljska odgovornost je odgovornost (združbe) do naravnega okolja.
executive member
izvršilni član UO, izvršilni direktor, notranji član UO Izvršilni član je član upravnega odbora, ki obenem opravlja vlogo ravnatelja družbe oziroma ravnatelja podjetja ali njegovega pomembnega dela.
expense
odhodek, izdatek strošek Odhodki so celota stroškov, ki se nanašajo na prodane količine proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev ter se ne zadržujejo v vrednosti zalog. Izdatki pomenijo zmanjšanje denarnih sredstev.
general director
glavni ravnatelj glavni manager, glavni menedžer Je upravljalno-ravnateljevalni organ, ki v upravljavskem delu usmerja poslovanje, v ravnateljevalnem delu pa je glavni ravnatelj podjetja.
income
dohodek prihodek, dobiček Dohodek je kot denarno potrjena dodana vrednost presežek prihodkov po pokritju odhodkov, povezanih s stroški delovnih sredstev (amortizacije), stroški delovnih predmetov in stroški storitev. Dohodek je pridobljena denarno potrjena novo ustvarjena vrednost nosilca poslovanja ali osebe.
income per employee
dohodek na zaposlenca dohodek na delavca Dohodek na zaposlenca je dohodek, merjen z vloženim delom (npr. s številom ur dela zaposlencev).
meeting of shareholders
zbor delničarjev Zbor delničarjev v enotirnem modelu upravljanja sestavljajo vsi delničarji podjetja. Sprejema ključne odločitve na predlog upravnega odbora. Podobno vlogo ima skupščina v dvotirnem modelu upravljanja, ki ji odločitve predlagata bodisi uprava bodisi nadzorni svet.
non-executive member
neizvršilni član UO, zunanji član UO Neizvršilni član je zunanji član upravnega odbora, ki ne opravlja nobene ravnateljevalne funkcije v podjetju.
productivity
produktivnost dela, učinkovitost dela, storilnost, proizvodnost Produktivnost, storilnost, proizvodnost ali učinkovitost dela je izražena z učinkom (npr. količina proizvodov oziroma storitev, uporabna vrednost) v primerjavi s porabljenim delom (ali drugim primerljivim pojmom) zanj.
profit
dobiček Dobiček je pozitivna razlika med vsemi prihodki (ali njih delom) in vsemi odhodki (in izbranim prihodkom ustreznim delom).
profit + depreciation
donos Donos je seštevek dobička in amortizacije, ki ima (lahko) dolgoročno podobno vlogo kot dobiček v krajšem obdobju.
profitability
dobičkovnost dobičkonosnost profitabilnost Dobičkovnost je dobiček, izmerjen s kapitalom ali vloženimi sredstvi, potrebnimi za njegovo pridobitev. Je temeljni kazalnik uspešnosti podjetij v kapitalističnem gospodarskem sistemu.
return on assets (ROA)
dobičkovnost sredstev dobičkonosnost sredstev profitabilnost sredstev Dobičkovnost sredstev je dobiček, izmerjen z vloženimi sredstvi, potrebnimi za njegovo pridobitev.
return on equity (ROE)
dobičkovnost kapitala dobičkonosnost kapitala profitabilnost kapitala Dobičkovnost kapitala je dobiček, izmerjen z vloženim kapitalom.
return on Investment (ROI)
donosnost sredstev Donosnost sredstev je donos naložbe, izmerjen z vsemi vloženimi sredstvi vanjo.
revenue
prihodek vrednost prodaje dohodek, dobiček Prodajna vrednost prodanih količin proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev pa tudi drugi zneski, s katerim se pokrivajo odhodki istega obdobja pri ugotavljanju poslovnega izida.
sale(s)
prodaja, vrednost prodaje Prodaja je znesek prodaje ali količina prodanih poslovnih učinkov
social responsibility
družbena odgovornost, odgovornost do družbe odgovornost do deležnikov socialna odgovornost Družbena odgovornost je odgovornost (združbe) do vseh udeležencev (deležnikov), oziroma do celotne družbe. Družbena odgovornost podjetij (združb) je odgovornost podjetij (združb) do vseh udeležencev (tudi narave).
supervisory board
nadzorni svet Nadzorni svet je prevod nemškega upravljavskega organa »Aufsichtsrat«. Nadzorni svet je upravljavski organ, ki nadzira delo ravnateljstva z vidika uspešnosti poslovanja. Člani so predstavniki predvsem lastnikov in zaposlencev. Angleško govoreči svet govori o »supervisory board«, ki ga primerjajo z enotirnim »board of directors«, kar vsebinsko povsem ne ustreza, saj »board of directors« nima le nadzorne, marveč predvsem usmerjevalno vlogo.
turnover
prihodek, prihodek iz prodaje; obračanje sredstev obrat (prodaje) Vrednost prodanih proizvodov in storitev. Obračanje sredstev je razmerje med prihodki in za njihovo ustvarjanje povprečno vezanimi sredstvi.
value added
dodana vrednost Dodana vrednost je presežek prihodkov nad odhodki, povezanimi s stroški materiala, stroški storitev in stroški amortizacije.
value added per laborer
dodana vrednost na zaposlenca, dodana vrednost na delavca Dodana vrednost na zaposlenca je dodana vrednost, merjena z vloženim delom (npr. s številom ur dela zaposlencev).
Vorstand (izraz, vzet iz nemškega jezika)
uprava, ravnateljstvo predstojništvo Uprava ali ravnateljstvo je upravljalno-ravnateljevalni organ, ki v svojem upravljavskem delu usmerja poslovanje podjetja, v ravnateljevalnem delu pa predlaga strateške odločitve in predstavlja vrhovni ravnateljevalni organ, odgovoren tudi za taktično in operativno odločanje.
 
Izrazi s področja dohodkov iz dela
award for special results
nagrada za posebne dosežke zaposlenca Nagrada za posameznike ali skupine organizacijsko povezanih zaposlencev za posebne dosežke: zamisli za izboljšanje produktivnosti, inovacije, izume, izboljšanje delovnega okolja ipd.
basic salary allowance
dodatek k osnovni plači dodatek k plači Dodatek k osnovni plači je pogojen z neugodnim odstopanjem delovnih, tudi časovnih, razmer od običajnih ali/in večjokoristno strokovno usposobljenostjo od zahtevane za opravila, ki jih izvaja.
basic salary of employee
osnovna plača zaposlenca plača zaposlenca Mesečna osnovna plača zaposlencev. Ta v Sloveniji v gospodarstvu izhaja iz določb panožne kolektivne pogodbe, v javnem sektorju pa na osnovi enotne lestvice plač, in pripada zaposlencu, kadar dosega pričakovane (načrtovane) delovne učinke, dela poln delovni čas in izvaja delo (opravila) v normalnih delovnih razmerah.
gain sharing
udeležba zaposlenca v dohodku zaradi ustvarjenega izida ali drugih dosežkov v podjetju ali drugi formalni združbi tekom poslovnega obdobja dodatek zaposlencu za dosežke podjetja ali druge formalne združbe tekom poslovnega leta Povečani del dohodka iz dela, pogojen z doseganjem ugodnih skupinskih učinkov v tekočem poslovanju podjetja ali določene organizacijske enote katere druge oblike formalne združbe, ki ga (večinoma) izplačujejo kot božičnico ali/in 13. plačo.
job
opravilo-a, zadolžitev, dolžnost, delo delovno mesto v organizacijskem smislu (zaposlitve); zaposlitev naloga: delovno mesto v prostorskem smislu Predvideno opravilo ali več njih praviloma enake ali vsaj podobne zahtevnosti na položaju, ki so osnova za sklepanje pogodb o zaposlitvi, razporejanje zaposlencev na prostorsko opredeljena delovna mesta in določanje osnovnih plač.
job description
opis dela, opis opravil-a ipd. Navedba pomembnih značilnosti opravila, ki določajo njegovo zahtevnost.
paid leave
nadomestilo plače zaposlenca za čas dopustov, bolezni, izobraževanja itn. Nadomestilo plače za čas dopustov, bolezni, izobraževanja itn., pogojeno z zakonskimi predpisi in/ali notranjimi akti združbe.
part salary on business efficiency base
del plače zaposlenca na osnovi poslovne učinkovitosti določene organizacijske enote podjetja ali druge združbe nagrada oziroma povečanje plače na osnovi sproti dosegane večje učinkovitosti v poslovanju Del plače, pogojen z ustrezno ravnijo doseganja ali preseganja postavljenih poslovnih ciljev posamezne organizacijske enote podjetja (ali druge vrste formalne združbe).
part salary on working efficiency base
del plače na osnovi zaposlenčeve delovne učinkovitosti dodatek za večjo delovno učinkovitost zaposlenca Del (povečane, zmanjšane) plače, pogojen z odstopanjem od pričakovane učinkovitosti, ki je osnova za povečanje ali zmanjšanje osnovne plače zaposlenca.
profit sharing
udeležba zaposlenca v doseženem dobičku (gospodarske) družbe zaposlenčev delež v dobičku gospodarske družbe Udeležba zaposlenca v delitvi dobička gospodarske družbe pogojena z ravnijo dobička v primerjavi z načrtovanim dobičkom ter vnaprej določenimi pravili delitve dobička med zaposlence.

Dobrodošli v SAM

Društvo slovenska akademija za management združuje znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake s področja managementa (ravnateljevanja) v Republiki Sloveniji z namenom raziskovati, razvijati ter širiti znanje o managementu, organizaciji, upravljanju in povezanih področjih.

Postani član

Prijavnica

Prijava za člane

Prijava